VFX Producer
Sony Network Television
US

David Takemura